Terug naar home

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Kentekenauto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

-de informatie die wordt ontvangen en de beslissingen die op grond daarvan worden genomen

-het niet of niet juist verzenden van de informatie als gevolg van hardware-, software- of netwerkstoringen

Persoonlijke Gegevens
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om je persoonlijke informatie te beschermen.

Welk misbruik dan ook van deze website zal worden vervolgd.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. autoverleden behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De informatie zoals opgenomen op onze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden waarop Nederlands recht van toepassing is.
Door veranderde aard van wet- en regelgeving en de risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de op onze website verstrekte informatie.

De op onze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander advies. Derhalve dienen op grond van de via onze website verkregen informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op onze website verstrekte informatie, kan kentekenauto.nl niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Kentekenauto.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op onze website verstrekte informatie.

De woordmerken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van kentekenauto.nl of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan kentekenauto.nl of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voorzover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website c.q. het communiceren over of het tot stand brengen c.q. uitvoeren van een overeenkomst met kentekenauto.nl

Kentekenauto.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

De aangevraagde gegevens worden binnen 24uur per email naar u verzonden.

Vragen over onze Privacy Policy
Heb je vragen of opmerkingen over onze privacy policy, dan kun je deze richten aan Info@kentekenauto.nl
Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.

 

 

 


 

©2009 Kentekenauto.nl Contact / Disclaimer


Waarde check van kenteken auto -waarde check - waarde opvragen van een auto via het kenteken